สั่งซื้อสินค้าผ่านช่องทางอื่นๆ ของเรา
 • wows1_1
 • wows1_2
 • wows1_3
 • wows1_4
 • wows1_5
 • wows1_6
 • wows1_7
 • wows1_8
 • wows1_9
 • wows1_10
 • wows1_11
 • wows1_12
 • wows1_13
 • wows1_14
 • wows1_15
 • wows1_16
 • wows1_17
 • wows1_18
กรองแอร์ IMMOS
ปั้มน้ำ GNS
เพลาขับ KDD
โช๊คอัพ ADD

ALL BRAND

ทำใบขับขี่วิถีใหม่ New normal จองคิวผ่านแอปฯ ง่ายนิดเดียว จองไวได้สอบก่อน

ทำใบขับขี่วิถีใหม่ New normal จองคิวผ่านแอปฯ ง่ายนิดเดียว จองไวได้สอบก่อน


ใบขับขี่วิถีใหม่ คือ บริการด้านใบอนุญาตขับรถภายใต้มาตรการเว้นระยะห่างและความปลอดภัยทางด้านสาธารณสุข (Social Distancing) ที่ทางกรมการขนส่งทางบกจะเริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน นี้ จะเรียกว่าเป็นการทำใบขับขี่ หรือ ต่อใบขับขี่ แบบวิถีใหม่ (New normal) โดยแบ่งการให้บริการประชาชนเป็น 2 ช่วง คือ
ช่วงที่ 1 เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน 2563 เฉพาะส่วนงานที่ไม่มีการอบรมที่สำนักงาน
ช่วงที่ 2 เปิดให้บริการทุกหน่วยงานตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป โดยให้สิทธิ์แก่ประชาชนที่ จองคิวทำใบขับขี่ ผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue ไว้ก่อนหน้านี้ได้สิทธิ์ในการดำเนินการก่อน

รายละเอียดของบริการในวันที่ 8 มิถุนายน ส่วนงานที่ไม่มีการอบรมที่สำนักงาน
การขอใบแทน กรณีใบอนุญาตขับรถ ใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ และบัตรประจำตัวผู้ขับรถ ชำรุดหรือสูญหาย
การขอแก้ไขรายการในใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ
การขอรับใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศ
การขอหนังสือรับรองใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ผู้ที่มีหนังสือรับรองจากโรงเรียนการขนส่ง หรือโรงเรียนสอนขับรถที่กรมการขนส่งทางบกให้การรับรอง และสถาบันการศึกษาที่ทำ MOU กับกรมการขนส่งทางบก
การดำเนินการต่อเนื่อง สำหรับการขอรับและต่อใบอนุญาตขับรถสาธารณะ และใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ ประเภท ท. ที่ผ่านการอบรมทดสอบแล้วก่อนหน้านี้ โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติส่งผลการตรวจสอบไม่พบประวัติอาชญากรรม
การขอคัดและรับรองสำเนาใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ
การขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายตรวจ ผู้เก็บค่าโดยสาร และผู้บริการ
การเปลี่ยนประเภท จากใบอนุญาตขับรถชนิดชั่วคราว เป็นชนิดส่วนบุคคล เฉพาะใบอนุญาตที่สิ้นอายุไม่เกิน 1 ปี
การดำเนินการต่อเนื่อง สำหรับการขอรับใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต ที่ผ่านการอบรมแล้ว แต่ไม่ผ่านการทดสอบข้อเขียนหรือการทดสอบขับรถ อยู่ระหว่างการสอบแก้ตัวใหม่ในช่วงที่มีการงดดำเนินการก่อนหน้านี้
การต่ออายุใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ และใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก ล่วงหน้า 90 วัน หรือสิ้นอายุไม่เกิน 1 ปี ที่อบรมผ่านระบบ e-Learning ของกรมการขนส่งทางบกเรียบร้อยแล้ว
รายละเอียดของบริการในวันที่ 22 มิถุนายน
สำหรับประชาชนที่จองคิวผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue ไว้ก่อนหน้านี้ ซึ่งเป็นการเปิดเพิ่มเติม สำหรับกิจกรรมที่ต้องมีการอบรมที่สำนักงาน เช่น

การสอบใบขับขี่ใหม่ หรือต่ออายุใบขับขี่
ผู้ที่ติดปัญหาไม่สามารถอบรมผ่านระบบ e-learning ได้
สามารถตรวจสอบสิทธิ์และเปลี่ยนแปลงวัน-เวลาในกรณีที่ไม่สะดวกดำเนินการได้ที่เว็บไซต์ gecc.dlt.go.th ตั้งแต่วันที่ 6-30 มิถุนายน เวลา 09.00 น.
วิธีการจองคิวผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue ทำอย่างไร
Download แอปพลิเคชัน DLT Smart Queue

Android: play.google.com
iOS: apps.apple.com
QR Code
ใบขับขี่
พบปัญหาในการจองสามารถแจ้งได้ที่ LINE: @dltsmartqueue
ตรวจสอบสิทธิ์การจองได้ที่เว็บไซต์ gecc.dlt.go.th
ผู้ที่ไม่เคยจองคิวมาก่อนทำอย่างไร
ให้เริ่มจองคิวได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
ช่องทางการจองคิว

ผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue
เว็บไซต์ของกรมการขนส่งทางบก gecc.dlt.go.th
ผู้ที่ใบขับขี่หมดอายุในช่วงที่กรมการขนส่งทางบกงดให้บริการทำอย่างไร
กรมการขนส่งทางบกมีมาตรการเยียวยาให้แก่ผู้ที่ใบขับขี่หมดอายุในช่วงที่กรมการขนส่งทางบกงดให้บริการดังต่อไปนี้

ยกเว้นการทดสอบข้อเขียน สำหรับผู้ที่ใบอนุญาตขับรถ ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ สิ้นอายุเกิน 1 ปี ในระหว่างวันที่ 31 มีนาคม ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563
ยกเว้นการทดสอบขับรถ สำหรับผู้ที่ใบอนุญาตขับรถ ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ สิ้นอายุเกิน 3 ปี ในระหว่างวันที่ 31 มีนาคม ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563
ยกเว้นการทดสอบขับรถ สำหรับผู้ที่ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก สิ้นอายุเกิน 3 ปี ในระหว่างวันที่ 31 มีนาคม ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563
เอกสารที่ต้องใช้มีอะไรบ้าง
สำหรับเอกสารประกอบคำขอรับหรือต่ออายุใบอนุญาตขับรถหรือผู้ประจำรถ เช่น ใบรับรองแพทย์ หนังสือรับรองการผ่านการอบรมและทดสอบ คำขอที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จภายใน 90 วัน ผลผ่านการอบรมผ่านระบบ e-Learning ที่สิ้นอายุในระหว่างที่กรมการขนส่งทางบกงดให้ดำเนินการด้านใบอนุญาตขับรถ อนุโลมให้ใช้ประกอบการดำเนินการด้านใบอนุญาตขับรถได้ไม่เกินวันที่ 30 กันยายน 2563 เพื่อไม่ให้เป็นการสร้างภาระส่งผลกระทบต่อประชาชน

นอกจากนี้ยังสามารถเปิดการเรียน การสอน หรือการทดสอบ ของโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับการรับรองจากกรมการขนส่งทางบก หรือสถาบันการศึกษาที่ MOU กับกรมการขนส่งทางบก ได้ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป

การทำใบขับขี่วิถีใหม่ New normal คือการให้บริการเพื่อลดความแออัดในสถานที่ราชการ โดยมีมาตรการเข้มด้านสุขอนามัย ตั้งแต่การจำกัดจำนวนผู้เข้ารับบริการด้วยการจองคิวล่วงหน้าก่อนมาติดต่อราชการ การตั้งจุดคัดกรองก่อนเข้าอาคาร โดยติดตั้งเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย จัดให้มีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ปรับรูปแบบการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย โดยลดการสัมผัสกับอุปกรณ์ทดสอบเฉพาะเท่าที่จำเป็น และมีการทำความสะอาดฆ่าเชื้ออุปกรณ์ สถานที่ ที่นั่งพักคอย เคาน์เตอร์ อย่างสม่ำเสมอ การจัดสถานที่เว้นระยะห่างตามมาตรการ Social Distancing ติดตั้ง Table Shield กั้นระหว่างผู้มาติดต่อกับเจ้าหน้าที่ และเจ้าหน้าที่ทุกคนสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา

กรมการขนส่งทางบกยังได้ขอความร่วมมือประชาชนที่ติดต่อราชการ ให้แต่งกายสุภาพ สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าในการติดต่อราชการ และปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรค ซึ่งมาตรการดังกล่าวอาจทำให้ประชาชนไม่ได้รับความสะดวก กรมการขนส่งทางบกต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก กรมการขนส่งทางบก

ALL BRAND SUPPORT